..

 

ONZE WERKWIJZE

De voedselpakketten worden voor vertrek samengesteld en ingekocht, betaald door

gezinnen/personen in Nederland, die eventueel ook kleding of andere ondersteuning meegeven voor “hun”gezin. Deze aanpak biedt de volgende voordelen:

 

Het persoonlijk contact

De sponsor kan een “eigen gezin” toegewezen krijgen waardoor kleding e.d. kan worden meegestuurd. Ieder adres wordt door ons bezocht waarbij steeds weer beoordeeld wordt in hoeverre bestaande hulp moet doorgaan, aangepast of eventueel beëindigd moet worden.

 

Het inkopen van pakketten in Câmpina heeft daarnaast de volgende voordelen

De economie in de regio krijgt een impuls door verkoop aan ons.

Door inkoop bij een groothandel zijn wij goedkoper uit.

Minder transportkosten doordat wij met een kleinere transportbus kunnen rijden. Met onze Euro is daar meer te koop.

Over de prijs en de inhoud van een voedselpakket wordt iedere reis opnieuw onderhandeld met de leverancier. Voor 2018  ligt dit bedrag op € 41,- waarvoor artikelen worden gekocht die niet snel aan bederf onderhevig zijn. DSHC werkt uitsluitend met vrijwilligers, slechts reis- en transportkosten komen ten laste van de stichting. In Câmpina worden wij door contactpersonen en tolken geassisteerd.

 

Andere kleinschalige projecten

Naast het verzorgen van voedselpakketten proberen wij ons ook bezig te houden met andersoortige ondersteuning en kleinschalige projecten. Als voorbeeld het ondersteunen van een verzorgingstehuis en school en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen, die kunnen bijdragen aan de financiële zelfstandigheid van mensen. Zo kon iemand met behulp van elektronica-materiaal een reparatiewinkel beginnen en een ander opende een naaiatelier. Om gehandicapte mensen meer mobiel te maken, leveren we ook krukken, rollators en rolstoelen. Incidenteel worden ingezamelde kleding en voedsel met een speciaal transport verstuurd.

 

Donaties

Het geld voor deze extra hulp komt uit donaties, giften en de opbrengsten van speciale acties. De auto voor de reis naar Roemenië wordt 2 keer per jaar beschikbaar gesteld door Renault-dealer Bochane uit Veenendaal. De overige reiskosten als brandstof en overnachtingen worden eveneens betaald van de eerder genoemde inkomsten.

 

De noodzaak

Hoewel er in Roemenië ook dingen verbeteren, is de noodzaak van onze hulp onverminderd groot. Want juist voor de arme mensen waar wij ons op richten is er weinig hoop op verbetering van hun leefomstandigheden door inflatie en corruptie. En al lijkt ons werk soms de welbekende druppel op de gloeiende plaat, die druppel kan wel enorme dankbaarheid teweeg brengen.

 

Meer hulp bieden

De Diaconale Stichting Hulp Câmpina zou graag in staat zijn nog meer hulp te bieden dan nu het geval is. Wij blijven daarbij wel afhankelijk van úw ondersteuning en willen ons dan ook inzetten om u nog meer te vertellen en te laten zien van de armoede die wij tegenkomen in Câmpina Uw gift is voor ons belastingvrij doordat we het ANBI keurmerk mogen voeren. U kunt ons terugvinden op de site van de Belastingdienst ( https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/). Ons handelsregisternummer RSIN is 8042.12.612.

 

Actuele beleidsplan

In het kort kunnen de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Diaconale Stichting Hulp Câmpina als volgt worden verwoord: Ons beleid is erop gericht om mensen in de Roemeense stad Câmpina en omgeving te ondersteunen in hun levensonderhoud. Voor deze mensen is nauwelijks uitzicht op verbetering van hun levensomstandigheden. Oorzaak is meestal een onvoldoende zelfredzaamheid door handicaps, ziektes en werkloosheid, terwijl sociale voorzieningen ontoereikend zijn. De adressen worden door onze lokale contactpersoon aangeleverd en hun situatie wordt door ons tijdens een bezoek gecheckt. Daarnaast isin  ons huidige beleidsplan middels een diaconaal project ruimte voor ondersteuning van een opvanghuis voor kinderen die in armoede leven en niet of slecht geschoold zijn. In het opvanghuis wordt aandacht besteed aan voeding, kleding, hygiëne en schrijf- en PC vaardigheid. Voor een actueel verslag van onze activiteiten kunt u de meest recente verslagen lezen onder menu-optie 'Reisverhaal'.

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

De Diaconale Stichting Hulp Câmpina kent een bestuur dat bestaat uit voorzitter dhr. W. van Zanten, secretaris dhr. C.J. van Doorn en penningmeester dhr.M..Borst.. Bestuursleden verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning. Regelmatig worden wij ondersteund bij evenementen of transporten door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen. Slechts daadwerkelijk gemaakte noodzakelijke onkosten kunnen worden gedeclareerd.

 

 

.

Gezinssponsor worden of donateur met een vrijwillige bijdrage?
Geeft u ons ook steuntje in de rug?

IBAN NUMMER:

NL89INGB0007234327